Diễn tập rà phá bom mìn

Diễn tập rà phá bom mìn

Video - phóng sự