Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty ACC thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng, khóa XII

       Sáng ngày 03-6, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng Tổng công ty ACC, đã tổ chức thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng, khoá XII. Đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Thuận, Bí thư Đảng uỷ-Phó Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; Thủ trưởng các cơ quan Tổng công ty; các đồng chí chủ trì các đơn vị và đảng viên của Công ty Đầu tư và Xây lắp ACC, Xí nghiệp Tư vấn và Kiểm định chất lượng ACC, Chi nhánh ACC-243, 245, ACC Nha Trang khu vực phía Bắc.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Thuận, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, thông báo nhanh

những nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng, khoá XII

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty thông báo những nội dung cơ bản về Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

        Sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty sẽ tổ chức thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng, khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng chưa được nghe thông báo./.

Tin: Đoàn Doanh-Ảnh: Tiến Dương

Video - phóng sự