Tổng công ty ACC nâng cao hiệu quả xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Tổng công ty ACC nâng cao hiệu quả xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

      Tổng công ty ACC là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị trong điều kiện gặp không ít khó khăn, nhất là thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh gay gắt, giá cả nguyên liệu, nhiên vật liệu tăng cao; địa bàn sản xuất kinh doanh trải rộng trên nhiều tỉnh thành, cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cường độ làm việc cao, áp lực lớn; các công trình Tổng công ty tổ chức thi công cơ bản đều là những công trình trọng điểm phục vụ huấn luyện, SSCĐ của Quân đội và Quân chủng. Quân số của Tổng công ty đông, trong đó sĩ quan, QNCN, VCQP chiếm tỷ lệ thấp (từ 5-7%), chủ yếu là lao động hợp đồng; nhận thức của các đối tượng không đồng đều, nhiều đồng chí thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xa đơn vị. Những yếu tố đó đã phần nào tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, nhân viên, người lao động và chi phối đến chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) trong đơn vị.

Tổng công ty ACC nâng cao hiệu quả xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
Hoạt động thi công của Tổng công ty ACC tại Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, Đồng Nai. 
Ảnh: CTV

    Trước những khó khăn trên, Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị; trong đó công tác XDCQ, QLKL được xác định là nội dung hết sức quan trọng tạo nên phẩm chất của những “Người lính thợ”.

    Căn cứ vào Chỉ thị số 624-CT/ĐU, ngày 8-8-2022 về “Tăng cường công tác XDCQ, QLKL trong Quân chủng PK-KQ” (Chỉ thị 624); Chỉ thị số 2024/CT-PKKQ của Tư lệnh Quân chủng về việc nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL trong toàn Quân chủng (Chỉ thị 2024); Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng công ty đã chủ động quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác XDCQ, QLKL; cụ thể hóa thành nội dung, chương trình hành động, đưa vào kế hoạch công tác của người chỉ huy, cán bộ chủ trì đối với công tác này để tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Tổng công ty xác định đây là một nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, bảo đảm cho Tổng công ty ổn định và phát triển vững chắc.

    Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy, chi bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch nâng cao chất lượng công tác  XDCQ, QLKL; trong nghị quyết lãnh đạo năm, thường kỳ đều xác định công tác XDCQ, QLKL là một nội dung trọng tâm, một khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo thực hiện của Tổng công ty và từng cơ quan, đơn vị. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan chức năng của Tổng công ty thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình địa bàn và nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những công trường hoạt động với phạm vi rộng, thời gian dài, có tính chất đặc thù để tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nội dung; xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giúp đỡ các đơn vị thực hiện.

    Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; quán triệt sâu kỹ các quy định, nội quy về công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, kỹ năng ứng xử giao tiếp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ, nhân viên và người lao động. Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp với đối tượng quản lý, đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ được giao; làm cho cán bộ, nhân viên và người lao động thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL; từ đó xác định quyết tâm, nêu cao trách nhiệm trong chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội và đơn vị, tự giác rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất kinh doanh.

    Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty nắm chắc và vận dụng linh hoạt, hiệu quả chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác theo đúng quy định của điều lệnh; thực hiện cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cán bộ gương mẫu trước nhân viên, cơ quan làm gương cho đơn vị. Mặt khác, từng cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Định kỳ hằng tháng, hằng quý, cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cấp đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xác định biện pháp khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế; đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng vào việc thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

    Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng công ty thường xuyên tăng cường công tác quản lý cán bộ, nhân viên, nhất là công trường, bộ phận hoạt động độc lập, xa đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, duy trì việc thực hiện các chế độ theo quy định; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở với những biểu hiện nhận thức đơn giản, thiếu tự giác trong chấp hành kỷ luật; lấy kết quả XDCQ, QLKL và bảo đảm an toàn là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 6 tháng và hằng năm.

    Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và với những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, phát huy tính tự giác của cán bộ, nhân viên, người lao động, những năm gần đây công tác XDCQ, QLKL của Tổng công ty có nhiều chuyển biến tiến bộ; trụ sở đóng quân, thi công luôn được củng cố thường xuyên, thống nhất; không có cán bộ, nhân viên và người lao động vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng; bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động, giữ vững sự ổn định về tình hình chính trị, tư tưởng, tạo tiền đề vững chắc để Tổng công ty hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Ngọc Thành

Video - phóng sự